جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 8:44 |

مشخصات کلی

طرح درس روزانه آمادگی دفاعیعنوان درس:آمادگی دفاعی        نام آموزشگاه:                                     پایه :دوم

صفحات :42 تا47                 نام دبیر:                                         

شهرستان:خرم آباد    

هدف کلی

آشنا شدن با مفهوم جنگ نرم و ابعاد آن

اهداف جزیی

الف-بیان مفهوم جنگ نرم وتشخیص آن از بین تعاریف

ب- بیان تاریخچه جنگ نرم

ج- بیان ویژگیهای جنگ نرم همراه با مثال

د-توضیح اهداف جنگ نرم ونتیجه گیری لازم از آنها

فرآیند تدریس

شرح فعالیت

آمادگی سازمانی

5 دقیقه

سلام واحوال پرسی-حضور وغیاب- گروه بندی- چیدمان صندلی- ایجاد انگیزه

ارزشیابی ورودی

5 دقیقه

با طرح یک سوال مانند تلفات جنگ جهانی دوم – چگونگی سرنگونی حکومتها

آموزش

55 دقیقه

جنگ سخت: جنگی که با تهاجم نظامی وکشتار انسانها به پیش می رود

جامعه هدف :کشور وجامعه مورد تهاجم را جامعه هدف گویند

تاریخچه جنگ نرم در سال 1990تئورسین غربی «ژوزف نای » نام گذاری نمود

جنگ نرم : هرگونه اقدام روانی وتبلیغاتی روی جامعه هدف بمنظور رسیدن به اهداف بدون جنگ وخونریزی

ابزار جنگ روانی:1-دیداری مثل کتاب 2-شنیداری مثل موسیقی 3-دیداری وشنیداری مثل سخنرانی

روش های جنگ روانی :شایعه-تفرقه افکنی-تحریف واقعیت-تهدید- فریب- ترورشخصیت

ویژگیهای جنگ نرم:تغییر هویت جامعه-آرام وتدریجی-الگوساز- هیجان ساز-آسیب محور-...

ارزشیابی

10 دقیقه

توضیح نماینده هر گروه وخلاصه مطلب وپرسش دبیر (گروه جنگ نرم- گروه ابزار- گروه

ویژگی های جنگ نرم)

فعالیت های پایانی

10دقیقه

مبحث آینده راه های مقابله با جنگ نرم- ارایه تحقیق درمورد انقلاب های مخملین

    گروه های آموزشی آمادگی دفاعی  ناحیه یک خرم آباد- آذرماه 93          شاهمرادی

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 9:51 |

شماره

بانک سوال آمادگی دفاعی

بارم

1

امنیت ملی را تعریف کنید.

5/0

2

اهداف اصلی امنیت ملی را نام ببرید.

1

3

امنیت پایدار چگونه بدست می آید؟

1

4

منظور از تهدید چیست؟

1

5

انواع تهدید ......و.........هستند.

5/0

6

تهدید مراکز هسته ای ایران توسط رژیم اسراییل از انواع تهدید............می باشد.

25/0

7

چگونگی مواجهه با تهدیدات رابطور خلاصه بنویسید.

1

8

تهاجم را تعریف کنید.

5/0

9

حمله ارتش صدام به تمامیت ارضی ایران در سال 59............آشکار بود.

25/0

10

از قدیمی ترین آرمان ها وآرزوهای بشریت بوده است:

الف)امنیت                   ب)صلح                 ج)تهدید            د)امنیت ملی

25/0

11

در فرهنگ ها صلح به معنای:

الف)آرامش در روابط یک کشور با کشور های دیگر

ب)عدم وجود جنگ وتهدید

ج) حق حاکمیت و برابری حقوق کشورها

د) همه موارد بالا

5/0

12

معنای لغوی بسیج یعنی :

الف)جهاد         ب)آمادگی        ج)آماده شدن           د) همه موارد

25/0

13

بسیج مستضعفین راتعریف کنید.

1

14

در این کشور دفاع از استقلال آزادی و تمامیت ارضی به نیروهای مردمی واگذار شده است:

الف-سوییس         ب- چین               ج- لبنان              د-فلسطین

5/0

15

این کشور آزادی بخش بیش از یکصد میلیون عضو دارد:

الف-سوییس      ب-چین            ج- لبنان             د- روسیه

25/0

16

فرمان تشکیل بسیج در تاریخ ..............و توسط.............صادر گردید.

الف-31شهریور 59 توسط امام خمینی                  ب- سوم خرداد 68 توسط رهبری

ج- 5آذر 58 توسط امام خمینی                            د- 13 آبان 68 توسط رهبری

5/0

17

برای گزینه های ردیف اول از ردیف دوم جواب مناسب را پیدا نموده وبا خط بهم وصل کنید

الف-بسیجی یاور مظلومان ودشمن ظالمان است                       1-ایثرگری کریمانه

ب-بسیجی برای رضای خدا  داوطلبانه از همه چیز می گذرد 2-از آسیبهای بسیج

ج-تحجر ومقدس نمایی                                                              3-ظلم ستیزی

د-جذب وآموزش و سازماندهی دانش آموزان                        4-ماموریت بسیج

5-حریت در عبادت

1

18

آسیب های بسیج را نام ببرید.

1

19

از ماموریت های بسیج دانش آموزی چهار مورد را نام ببرید

2یا1

20

در تجاوز بعث به کشور ایران ءدرکدام مورد رفتار خلاف انسانی صورت گرفت

الف-بی اعتبار کردن فرار داد 1975 الجزایر                 ب-نقض منع کاربرد سلاح شیمیایی

ج-نقض پیمان رفتار با اسیران جنگی                         د-گزینه ب و ج

25/0

21

علل تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر را توضیح دهید.4مورد

2

22

مفاد قطعنامه 598 بین ایران وعراق را توضیح دهید.4مورد

2

23

از دستاورد های بین المللی هشت سال دفاع مقدس به شمار می روند

الف-تضمین استقلال کشور                      ب- اثبات حقانیت و مظلومیت ایران

ج- تولد شیوه نوین دفاعی                      د-همه موارد

5/0

24

عبارات زیر را کامل کنید:

الف-انسان از محلی به محل دیگر برای انجام وظیفه دینی خود کوچ میکند به این عمل.....

ب-انسان با دشمن بیرونی مثل صدام می جنگد تا پیروز شود که به این عمل............

5/0

25

دو مورد از اماکن ویادمان های جنوب را نام ببرید.

5/0

26

تنگه مرصاد یاد آور چه حماسه ای می باشد؟

1

27

دستاورد های اردوی راهیان نور را نام ببرید.

1

28

در این عملیات رزمندگان با عبور از رودخانه اروند وارد این شهر عراق شدند:

الف-بیت المقدس-بصره                         ب-          والفجر8-فاو

جوالفجر8-بصره                               د- والفجر7-کرکوک

5/0

29

این خلبان دلاور در عملیات مرصاد حضور موثری داشت وتوسط منافقین در تهران ترور وبه شهادت رسید:

الف-شهید باکری            ب-شهید همت        ج-شهید صیاد شیرازی      د-شهید چمران

5/0

30

جنگ نرم را تعریف کنید

1

31

هدف اصلی در جنگ نرم تغییر...............می باشد.

5/0

32

در مورد جنگ نرم کدام مورد صحیح می باشد

الف- آرام وتدریجی است                                   ب-پایدار وبا دوام است

ج-آسیب محور است                                           د-همه موارد

5/0

33

جنگ سایبری را توضیح دهید.

1

34

اهداف جنگ نرم را توضیح دهید.4مورد

2

35

درچه حوزه هایی  هدف پدافند غیر عامل به حد اقل رساندن تلفات وآسیب هاست؟

75/0

36

جنگ های امروزی معروف به جنگ های نسل .........می باشند.

الف-اول                ب- دوم               ج- سوم                 د-چهارم

25/0

37

در مورد پدافند غیر عامل سه سطر توضیح دهید.

1

38

این موضوع که دشمن بترسدو به خود اجازه ندهد که به ما حمله کند در دنیای امروزی ......نام دارد.

الف-پدافند غیر عامل               ب-جنگ نرم          ج- تهاجم            د-بازدارندگی

5/0

39

در باره پدافند غیر عامل چه کارهایی را می توان انجام داد؟2مورد

1

40

درجنگ الکترونیک چه اهدافی  مورد نظر است؟

1

41

ویژگیهای جنگ سایبری را توضیح دهید.

1

42

ربط دهید.از ستون دوم جواب مناسب را برای ستون اول پیدا نموده با خط وصل نمایید

الف پدافند غیر عامل                                                1- از ویروسهای دشمن برای نیروگاه بوشهر

ب-جنگ های امروزی                                                2-بازدارندگی

ج- ترساندن دشمن برای جلوگیری از حمله او                      3-جنگ الکترونیک

د-استاکس نت                                                           4-شیوه دفاعی بدون سلاح

 ه.  تشخیص واختلال در طیف الکترومغناطیسی دشمن            5-فضای سایبری

                                                                           6-نسل چهارم

25/1

گروه اموزشی ناحیه ا-شاهمرادی93

آذر

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 22:41 |

نام ونام خانوادگی:

وزارت اموزش وپرورش

اداره آموزش وپرورش استان لرستان

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک خرم آباد

تاریخ :

 زمان :

نام کلاس:

نام درس :

نام دبیر

ردیف

تعداد سوالات 18 وجمع نمرات 12نمره می باشد.

بارم

1

مهم ترین سطح امنیت" امنیت................است. 

5/0

2

منظور از تهدید چیست.

5/0

3

تهاجم راتعریف کنید.

5/0

4

-کدام یک از گزینه ها صحیح وکدام یک غلط می باشد

الف-فتح وپیروزی ازقدیمی ترین آرمان های بشر بوده هست

ب- مهمترین هدف در روابط بین الملل حفظ وبرقراری صلح می باشد.

ج-تمام انبیا الهی از جانب خداوند ماموریت داشتند تا بین انسان ها صلح برقرار کنند.

د-صلح یعنی عدم وجود جنگ و تهدید در روابط بین کشورها

1

5

بسیج را تعریف کنید.

5/0

6

-جمله راکامل کنید:امام خمینی در تاریخ .....................فرمان تشکیل بسیج را صادر نمودند.

5/0

7

- ربط دهید یعنی برای گزینه های ردیف اول از ردیف دوم جواب مناسب را پیدا کنید

الف-بسیجی یاور مظلومان ودشمن ظالمان است                   1-ایثارگری کریمانه بسیجی

ب-بسیجی برای رضای خدا داوطلبانه از همه چیز می گذرد     2-از آسیب های بسیج است

خ-تحجر ومقدس نمایی                                                    3-ظلم ستیزی

د-جذب و آموزش وسازماندهی دانش آموزان پسر ودختر        4-ماموریت های بسیج

                                                                                 5-حریت در عبادت

1

8

-علل تداوم جنگ پس از آزادی خرمشهر چه بود .4مورد

1

9

-مفاد قطعنامه598 بین ایران وعراق را توضیح دهید.4مورد

1

10

-کدامیک از دستاوردهای بین الملی هشت سال دفاع مقدس  به شمار می روند:

1-تضمین استقلال کشور    2-اثبات حقانیت ومظلومیت ایران     3-تولد شیوه نوین دفاعی    4-همه موارد

5/0

11

-عبارات ذیل را کامل کنید

.

الف-انسان از محلی به محل دیگر برای انجام وظیفه دینی خود کوچ می کند که به این عمل...................گویند.

ب- انسان با دشمن بیرونی مثل صدام می جنگد تا پیروز شود که به این عمل ................گویند.

5/0

12

-دو مورد از یادمان های و اماکن جنوب رانام  ببرید.

5/0

13

تنگه مرصاد یاد آور چه حماسه ای می باشد.

5/0

14

-جنگ نرم را تعریف کنید.

1

15

-ویزگیهای جنگ نرم را توضیح دهید .4مورد

1

16

16-جنگ سا یبری را تعریف کنید.

5/0

17

مهمترین هدف پدافند غیر عامل به حداقل رساندن آسیب ها در سه حوزه..................................می باشد.

75/0

18

18-این موضوع که دشمن بترسد وبه خود اجازه ندهد که به ما حمله کند در دنیای امروزی ...........نام دارد.

الف- پداغند غیر عامل          ب-جنگ نرم            ج- تهاجم            د- بازدارندگی

25/0

نمره نهایی                                          امضادبیر                                      مدیرمدرسه

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 22:16 |

فصل هانوبت اولنوبت دومشهریوربزرگسال
امنیت پایدار2111.5
بسیج20.50.51
8 سال دفاع مقدس2.5112
یادمان ها1.50.50.51.5
جنگ نرم 2223.5
پدافند غیرعامل21.51.53.5
اسوه ی صبر -1.51.51.5
اقتداردفاعی-111.5
مهارت دفاع-1.51.51.5
حوادث-1.51.52.5
جمع کل12121220
+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 21:7 |

 

آشنایی با انواع خاموش کننده های دستی

کلیه اتش سوزیها درمراحل اولیه کوچک ومحدود میباشند  وباگذشت زمان گسترش پیدا کرده وبه آتش سوزیهای مهیب تبدیل میشوند.وجود خاموش کننده های دستی درمحل های مختلف احتمال بروز حریق های بزرگ راکاهش میدهد.

تاریخچه خاموش کننده ها:

درسال1816ناخدا بای اولین خاموش کننده دستی را اختراع نمود.

ودرسال1964خاموش کننده خودکار ساخته شد.Co2درسال1935خاموش کننده حاوی

تعریف خاموش کننده دستی:

وسیله ای که برای مبارزه با اتش سوزی طراحی شده وبا حداکثر14کیلووزن براحتی قابل حمل می باشد.

انواع خاموش کننده ها:باتوجه به مواد اطفایی داخل ان به چهار گروه تقسیم میشوند

1)خاموش کننده محتوی آب              2)محتوی کف

3)محتوی پودر                            4)محتوی گاز         5)اسپرینکلر ها

1)خاموش کننده های محتوی آب:شامل یک کپسول محتوی آب میباشدکه عامل خارج کننده گاز نیتروژ ن است با فشار به درون کپسول تزریق میشود.انواع آن:

الف)سودا-اسید:فشار لازم بوسیله واکنش اسید سولفوریک با بی کربنات سدیم تهیه می شود.

ب)آب وگاز: فشار بوسیله گاز دی اکسید کربن که در یک سیلندر کوچک بنام کارتریچ تامین میشود.

ج) آب وهوا:هوای فشرده مدام تحت فشار داخلی است به همین علت مقاومت بدنه باید بالا باشد.مشخصه انها فشار سنج می باشد که دو کار انجام میدهد یکی میزان فشار داخلی و دوم اگر فشار شدید باشد فشار سنج از هم می پاشد.

2)خاموش کننده های پودری:درگذشته تعدادی قوطی حاوی پودر در جاهای مختلف قرار میدادند و در هنگام اتش سوزی در انرا باز وبسوی آتش پرتاب می کردند. مخلوطی از گرد بعضی از مواد شیمیایی که برای خاموش کردن حریق بکار میرود.انواع ان عبارتند از:

الف)پودر شیمیایی:تامین فشار بوسیله نیتروژن است.یکبار سروته شود.

ب)پودر و گاز:گاز نیتروژن عامل خارج کننده میباشد که در یک ظرف جداگانه بنام کارتریج تامین می شود.به دو صورت کارتریج در داخل سیلندر و کارتریج  درخارج سیلندر ساخته میشوند.

 

3)خاموش کننده تولید کف :جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال میباشد.پس از پرتاب، سریعا روی آتش راپوشانده ومانع برخاستن گازسوخته از روی مواد گشته واز رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری می کند.این مواد مخصوص آتش نشانی است.

 

4)خاموش کننده های گازی:به دو صورت است:گازکربنیک-مواد هالوژنه

گازی است غیر قابل احتراق-بی بو-غیرهادی-سنگین تر از هوا-یک ونیم برابرهوا-در این نوع Co2

خاموش کننده ها دی اکسید کربن بصورت مایع درون کپسول قرار دارد ودر هنگام خروج از کپسول بعلت افت فشار، سرمای فوق العاده ای پیدا می کند که جسم مشتعل را سرد می کند .دارای نازل خروجی شیپوری است که در هنگام خروج برفک میزند.

موارد استفاده:کتابخانه ها- موزه ها- کامپیوتر-ادوات الکتریکی

زمان تخلیه 16 ثانیه وفاصله از آتش 2تا4مترباشد.

 

اسپرینکلرها:دستگاهی است سقفی با لوله کشی در سقف –انبارها-کارگاه ها-دارای شیرهای تخلیه کوچکی است که با حرارت جزیی سر نازل ترکیده وباعث بازشدن مسیر آب میشوند.با قراردادن یک آژیر میتوان انرا صدادار نمود.

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۳ و ساعت 11:51 |
باتک سوال نوبت دوم

1

آنچه که از زندگی حضرت فاطمه (س) به عنوان یک نمونه کامل می آموزیم:

الف)تقوا وپرهیزگاری     ب)صبر وبردباری        ج)فضایل اخلاقی        د)همه موارد

5/0

2

زهرا به معنای .................می باشد.

25/0

3

معنای لغوی فاطمه ............می باشد.

الف)بریدن         ب)قطع کردن            ج)جداشدن        د)همه موارد

25/0

4

این جمله از کیست: اوفاطمه نامیده شده چون خود و شیعیان او از آتش دوزخ بریده اند.

الف)حضرت علی(ع)      ب )حضرت محمد(ص)           ج)امام حسین           د)حضرت خدیجه

25/0

5

پیامبر در بازگشت از حجه الوداع وقتی مردم را جمع نمود به انان چه مطلب مهمی را بیان نمود؟

1

6

ام ابیها لقب کدام بزرگوار می باشد

الف)خدیجه (س)         ب)حضرت مریم          ج) فاطمه (س)          زینب(س)

5/0

7

در روزهای پایان عمرفاطمه (س) چه کارهایی باعث آزرده شدن او شده بود؟

1

8

چند نمونه از زنان پایدار و صبور در دوران دفاع مقدس را نام ببرید.

1

9

این زن مقاوم در دوران دفاع مقدس پس از اسارت توسط رژیم بعث در روستاها با بدن مجروح گردانده شد و در نهایت در سال 1361به شهادت رسید.نام او...............است

5/0

10

این دختر دانش اموز پس از هجوم صدام به شهرش   باشعار مرگ بر صدام وپرتاب سنگ به مقابله برخاست و درتاریخ نهم مهر 1359به شهادت رسید.نام او ................است.

5/0

11

این فرد برای ادامه تحصیل دررشته الکترونیک به آمریکا رفت "سپس به لبنان برگشت وسازماندهی مقاومت را تشکیل داد.نام او شهید ............است.

5/0

12

این جمله از کیست:من ممکن است نتوانم تاریکی از بین ببرم ولی با همین روشنایی کوچک فرق ظلمت ونور و حق وباطل را نشان می دهم.

الف)شهید چمران        ب)شهید حسین خرازی           ج)شهید سها خیام          د)صیاد شیرازی

5/0

13

کدام مبارز پس از آزادی کردستان به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی منصوب شد؟

1)چمران           2)صیاد شیرازی          3)  خرازی       4)همت

5/0

14

از کارهای شهید چمران در جبهه جنوب 3 مورد را نام ببرید.

75/0

15

این رزمنده پس از محاصره و مجروح شدن توسط دشمن با غنیمت گرفتن یک کامیون خود را نجات و به بیمارستان اهواز رساند.نام او..........است.

5/0

16

امام خمینی در پیامی درباره شهید .............می گوید او با سرافرازی زیست وبا سرافرازی شهید شدوبه حق پیوست.

5/0

17

ازکارهای شهید ............می توان حضور در ازادسازی آبادان وتصرف دوپل –آزادسازی بستان وحضور در عملیات بیت المقدس جهت آزادسازی خرمشهر بعنوان فرمانده لشگر امام حسین نام برد.

25/0

18

کدام فرمانده لشگر امام حسین اصفهان در تاریخ هشتم اسفند 1365در عملیات کربلای 5 در شلمچه به شهادت رسید؟

1)شهیدچمران         2)شهید صیاد شیرازی       3)شهید خرازی          4) شهید همت

5/0

 

اقتدار دفاعی

 

19

معنای لغوی اقتدار کدام است:

1)تواناشدن      2)توانستن      3)قدرت به رسمیت شناخته شده     4)همه موارد       

25/0

20

اقتدار را توضیح دهید.

5/0

21

ویژگیهای مفهومی اقتدار را فقط بنویسید.

1

22

این کدام ویژگی اقتدار است:جمهوری اسلامی همواره یاور مظلومان ودسمن ظالمان است.

1)تناسب فرهنگی    2)مشروعیت       3)حقانیت     4) التذام طرفین

5/0

23

منابع اقتدار را نام ببرید.

1

24

با ارزش ترین اقتدار در کدام حوزه است ؟چرا؟

1

25

اقتدار دفاعی ایران در هشت سال دفاع مقدس چگونه بود؟

1

26

سیست های دفاعی ایران اسلامی بر چه محور هایی استوار است؟4مورد

1

27

چند نمونه از تولیدات داخل که بعنوان مظهر اقتدار دفاعی هستند را نام ببرید.4مورد

1

 

مهرت های دفاعی در دفاع و رزم

 

28

منظور از توانمندی رزم انفرادی چیست.

5/0

29

به کلیه پستی وبلندی های سطح زمین .............گفته می شود

5/0

30

میزان پستی وبلندی زمین نسبت به سطح ................ندازه گیری می شود.

25/0

31

سطح آبهای بین المللی...........درنظر گرفته میشود.

1)100متر       2)صفر       3)154متر     4) 200متر

25/0

32

عوارض طبیعی را تعریف کنید.

5/0

33

عوارض مصنوعی راتعریف کنید.

5/0

34

ربط دهید.جواب مناسب را از ستون دوم پیدا کنید. یک مورد اضافه هست

1)سطح آبهای آزاد                                                              الف)هور

2)عوارضی که انسان در ایجاد آنها دخالت ندار د                            ب)مبنا یا صفر در نظر گرفته میشود

3)عوارضی که دست ساز بشر است                                          ج)عوارض مصنوعی    

4)برآمدگی بیش از 600متر از محیط اطراف                               د)کوه

5)زمین شنی یا خاک برجسته با ارتفاع کمتر از 600متر                  ه)خاکریز

6)خاکی به ارتفاع 2متردر منطقه باز بوسیله لودرساخته شده             خ)عوارض طبیعی

7)ماندن آب روی زمین را میگویند                                          ذ)تپه

                                                                                  ق)جلگه

75/1

35

درشناخت عوارض طبیعی فرق کوه با تپه را بنویسید

1

36

یافتن جهت های جغرافیایی را ..........گویند.

25/0

37

اهمیت وکار برد خهت یابی را بنویسید.3مورد

75/0

38

هرگاه رو به شمال بایستیم "پشت سرمان ........می باشد.

25/0

39

هرگاه رو به شمال بایستیم" سمت راست ما ...........می باشد.

25/0

40

خورشید هر روز صبح ازسمت ............طلوع ودر آخر روز از سمت .............غروب می کند.

5/0

41

جهت یابی به کمک سایه جسم را کامل بنویسید.

1

42

جهت یابی در شب بوسیله صورت فلکی دب اکبر را توضیح دهید بارسم شکل

1

43

جهت یابی در شب بوسیله ذات الکرسی را توضیح دهید با رسم شکل

1

44

جهت یابی در شب بوسیله شکل ماه را بنویسید.

1

45

اهمیت تخمین مسافت برای یک رزمنده را بنویسید. 2مورد

1

46

اندازه گیری تقریبی مسافت بین دو نقطه را ............گویند.

25/0

47

اگر فاصله دو نقطه الف وب روی نقشه ای با مفیاس 2000/1 برابر 10 سانتیمتر باشد فاصله حقیقی روی زمین چقدر است؟

1

48

در مورد اسلحه کلاشینکوف عبارات ذیل را کامل کنید:

1)برد مفید:                                  2)کالیبر:                               برد نهایی:

75/0

49

از اصول ایمنی کار بااسلحه چهار مورد را بنویسید.

1

50

اصول تیر اندازی صحیح رانام ببرید .3مورد

5/1

51

عملی که قبل از تیراندازی برای محاسبه دقت سلاح انجام میگیرد ..........می گویند.

1)تخمین مسافت           2)عمل انگشت روی ماشه        3)قلق گیری           4)وضعیت صحیح

5/0

52

روش قلق گیری را با رسم شکل بنویسید.

1

53

حالت های تیراندازی استاندارد را نام ببرید.

1

 

کمک های اولیه

 

54

کدام یک حوادث طبیعی بشمارنمی روند:

1)زلزله             2)سیل              3)طوفان                4) ریزش ساختمان

5/0

55

برای ایمن سازی مدرسه وکلاس خود چه پیشنهادی ارایه می دهید.4مورد

1

56

حوادث طبیعی را تعریف کنید.

1

57

علت وجود تصادفات بالا در کشور مان چه می باشد؟3مورد

75/0

58

درهنگام بروز تصادف چه باید کرد؟

1

59

برای ایجاد آتش چه عواملی لازم است؟

75/0

60

برای جلوگیری از آتش سوزی چه اقداماتی را باید انجام دهیم ؟4مورد

1

61

درصورت آتش سوزی چه می کنید؟4مورد

1

62

انواع آتش سوزی را تقسیم بندی کنید.

25/1

63

روش استفاده از خاموش کننده دستی راتوضیح دهید.

1

64

یکی از سازمان های مهم امدادرسان که در حوادث مختلف به خصوص حوادث طبیعی به مردم آسیب دیده کمک می کند...........است.

5/0

65

کمک های اولیه را تعریف کنید.

1

66

علایم حیاتی بدن را نام ببرید.

1

67

خونریزی خارجی چیست؟

1

68

برای کنترل خونریزی خارجی قابل رویت چه باید کرد؟

1

69

نکات مهم در باند پیچی را توضیح دهید.

1

70

در مواجه با یک فرد ی با سوختگی سطحی چه باید کرد؟

1

71

کاربرد آتل برای چه مواقعی است؟

5/0

71

چه زمانی مجاز به حمل مصدوم هستیم؟

5/0

72

ساده ترین روش حمل مصدوم را تشریح کنید.

1

 

گروه آموزشی متوسطه-ناحیه یک خرم آباد- شاهمرادی

 

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۳ و ساعت 11:32 |


تیراندازی با تفنگ

ایده ساخت تفنگ از زمانی صورت گرفت که بشر در این فکر بود از فاصله دور دشمن را از پای در آورد.از حدود هزار سال پیش که باروت توسط چینیها اختراع گردید تا امروز وسایل تهاجمی در حال تکامل هستند.در کشور آلمان شخصی بنام ماکسی میلیان در سال 1508موفق شد اولین تفنگ را اختراع نماید.برای حفظ آمادگی سربازان از دیر باز مسابقات تیراندازی برگزار می شدکه در این بروشور با اصطلاحات مهم آشنا می شویم.

کالیبر: به قطر داخلی لوله تفنگ می گویند که به میلیمتر بیان می شود. قطر گلوله نیز به همان کالیبر بیان میشود.

سلاح خفیف: سلاحی که کالیبر آن کوچک تر از شش میلیمتر است و در تمرینات کاربرد دارد.

سلاح نیمه خودکار:پس از کشیدن دسته اهرم کنار لوله "نیازی نیست اهرم را دوباره به جلو فشار دهیم بلکه با همان کشیدن ابتدایی "فشنگ داخل لوله قرار می گیرد.

سلاح خودکار: با یک بار کشیدن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می شود.

تفنگ بادی: نوعی تفنگ ساچمه ای است که در آنها ساچمه سربی درون لوله با استفاده از هوای فشرده شلیک می شود.

مسابقات تیر اندازی با سه نوع تفنگ که شامل تپانچه –تفنگ وتفنگ شکاری انجام می شود.

اهداف تیر اندازی: در فاصله 50 متری ابعادش 5/2*6/1متر و در فاصله 25 متری  5/1*5/1می باشند.ده عدد دایره تو در تو با مرکز مشترک که  امتیاز مرکز 10 وآخری 1 می باشد.

انواع تیر اندازی با تپانچه:

1-تپانچه بادی فاصله 10 متر و 60 گلوله                    2- تپانچه آزاد فاصله 50 متر و 60 گلوله

3- تپانچه سریع از فاصله 25 متری و 60گلوله

تیراندازی به اهداف متحرک: بشقاب نارنجی رنگ بوسیله ماشین پرتاپ میشوند. قطر بشقاب 11 سانتیمتر است که پیش از افتادن روی زمین باید زده شود

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ و ساعت 10:50 |
بانک سوال
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ و ساعت 11:36 |
پیشنهادات

موضوع:ارائه پیشنهادات درس آمادگی دفاعی

بمنظور کیفیت بخشی درس آمادگی دفاعی مقطع متوسطه ارایه پیشنهادات همواره می تواند راهگشا

ومفید واقع گردد.بدین منظور مولفان می توانند از نظرات همکاران جهت اهداف کوتاه مدت وبلند مدت استفاده نمایند.اجرای این بازخوردها ونقد وبررسی آنها در کمیسیون میتواند نتایج مفیدی از جمله نگارش کتابی مفید وکاربردی برای دانش آموزان بهمراه داشته باشد.

 

پیشنهادات ارسالی جهت کیفیت بخشی درس آمادگی دفاعی

1-تغییر در نگارش ودستور زبان فارسی

2-آسان و روان نمودن تعاریف ومفاهیم

3-تهیه فصلی تحت عنوان محیط زیست وارتباط آن با مطالب

4-استفاده از امکانات وتجربیات ارگان ها وسازمان ها

5-همکاری نزدیک بین آموزش وپرورش وعلوم پزشکی وآتش نشانی

6-در اختیار قرار دادن کیت آموزشی (ش-م-ر)ونحوه کار با آنها مانند ماسک وآمپول......

7-ارسال نرم افزارهای جذاب برای مکمل فرآیند تدریس

8-قرار دادن نمونه سوالات در پایان هر فصل همانند دیگر کتب درسی

9-افزایش بارم مربوط به دبیران مانند(12نمره پایانی به15نمره)

10-گنجاندن فصل پدافند غیر عامل و کاربردی نمودن مفاهیم آن

11-اجرای بخشی از اردوی راهیان نور توسط اموزش وپرورش

12-لحاظ نمودن نکات تربیتی وآموزشی در اردوها

13-برگزاری دوره های ضمن خدمت

14-تدریس توسط دبیران مجرب ونقش سرگروه درتقسیم ساعات آمادگی دفاعی

 

 

              شاهمرادی-سرگروه آمادگی دفاعی ناحیه یک خرم آباد-گروههای آموزش متوسطه

+ نوشته شده توسط حسین شاهمرادی در دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 11:53 |